HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Vudoshakar Faulrajas
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 23 March 2015
Pages: 240
PDF File Size: 11.91 Mb
ePub File Size: 18.78 Mb
ISBN: 437-2-77462-623-7
Downloads: 82773
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Togul

Om het olonheffingen van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten. Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon.

Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de handbpek een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd? Vraag Welk aantal zakelijke kilometers is nog aannemelijk? Antwoord Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer handhoek vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang.

Vraag Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer? Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing van de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart. Antwoord Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen recht op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

Wat zijn de fiscale consequenties voor de werknemer? Daarvan is in ieder geval sprake bij een reisafstand van minimaal 15 km enkele reis als de werknemer meer dan de helft van het aantal dagen per week naar het werk fietst.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Vraag Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? In zijn algemeenheid is dit echter minder aannemelijk.

Als de werkgever een fiets verstrekt, kan hij daarnaast, voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk, ook een NS- of OV-jaarkaart verstrekken. Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets? Antwoord Vanaf het moment dat de werknemer stopt met fietsen zal de werknemer de fiets niet langer meer gebruiken voor het woon-werkverkeer.

  LIBRO ESTADISTICA RICHARD WEIMER PDF

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Ja, een werkgever kan de fietsregeling ook toepassen als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont. Omdat uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed of verstrekt kunnen worden, moet de werkgever overigens wel aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer.

Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg: Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast.

Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt?

Voor dergelijke producten geldt daarom een zwaardere bewijslast; de inspecteur kan dit niet zonder meer op voorhand beoordelen.

Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer: Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg worden vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling. Voor wat betreft de BTW bestaan voor de ondernemer, tevens inhoudingsplichtige hierna: Zie ook vraag 18 hierna. Het rentevoordeel is op grond van artikel 59, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting onbelast als de werknemer het geleende bedrag aanwendt voor een fiets die de werkgever met toepassing van de fietsregeling geheel of nagenoeg geheel onbelast zou kunnen vergoeden of kunnen verstrekken.

Vraag Is alles wat al dan niet uit een catalogus in een fietsenspeciaalzaak verkrijgbaar is, per definitie te beschouwen als met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer? Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen recht op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

Vraag Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? Bij een aangeschafte gebruikte fiets, bedraagt de waarde in het economische verkeer in de regel de aanschafprijs.

Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer. Niettemin kan de inspecteur van de Belastingdienst in bepaalde gevallen de werkgever vragen om aannemelijk te maken dat de fiets wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld als: Heeft dit fiscale consequenties voor de werknemer?

  CANTO ORFEONICO PDF

Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende kalenderjaren de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover loonheffingne fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit. Als de werkgever objectief gezien in alle lloonheffingen het gebruik van de fiets heeft beoordeeld en van mening is dat de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, zal bij controle geen ander standpunt worden ingenomen.

Als aannemelijk is dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de werkgever wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk. Antwoord Ja, mits de werknemer voldoende fietst zie vraag 1.

Vraag Geldt de fietsregeling ook voor gebruikte fietsen? Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt?

Daarbij geldt het volgende. Vraag De werkgever wil cadeaubonnen verstrekken voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld een VVV-bon of een cadeaubon die in fietsspeciaalzaken te besteden is.

Antwoord Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter zake van de fiets omvatten: Is de verkoopprijs hetzelfde als de catalogusprijs? Wel moet de werknemer dan gebruik maken van de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer.

Dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt. Ja, de fietsregeling lloonheffingen ook open voor gebruikte fietsen. Met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer De vermindering van het normbedrag met de eigen bijdrage kan niet tot een negatief loonhheffingen leiden.

In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht.