GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Arashirisar Tull
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 11 June 2016
Pages: 455
PDF File Size: 10.69 Mb
ePub File Size: 8.92 Mb
ISBN: 185-4-21620-233-2
Downloads: 24993
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nasar

Daarbij houdt ze onder meer rekening met de volgende criteria: De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: Het plan heeft een tijdshorizon van twintig jaar en bevat een doorkijkperiode.

De beslissing die de overheid neemt over de afwijking, wordt gemotiveerd.

De Vlaamse Regering maakt het participatietraject ruim bekend. Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien. Voor de door de Vlaamse Regering aangewezen projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de betrokken actoren.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Bij gemeentwdecreet vaststelling of herziening van de mobiliteitsplannen en bij het opstellen van de voortgangsrapporten wordt steeds rekening gehouden met de resultaten van de mobiliteitsmonitoring, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regering en de deputatie kunnen gezamenlijk een provinciaal mobiliteitscharter opmaken. De Vlaamse Regering consulteert daarvoor ten minste: Als daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing op het intergemeentelijk mobiliteitsplan.

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels en de procedure van het verzoek tot heroverweging vast. Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn. De GBC is verantwoordelijk voor: De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over het aangepaste plan binnen de termijn gemeentedecreeh bepaald door de Vlaamse Regering.

  7107CPL DATASHEET PDF

In dit decreet wordt verstaan onder: Het mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op de duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Afdeling II Mobiliteitsplan voor vervoersgebieden Artikel De gemeenteraad stelt het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief vast binnen zestig dagen na de ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur advies diende uit te brengen of na ontvangst van de beslissing van de Vlaamse Regering gemeentesecreet het ongunstig advies van de kwaliteitsadviseur werd heroverwogen.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de organisatie, de samenstelling, de werking en gemeentedecreey opdracht van de RMC en de aanstelling en taakstelling van de kwaliteitsadviseur. Bij aanpassing van het gemeentelijk mobiliteitsplan, als vermeld in het zesde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast.

De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: De bepalingen, vermeld in het eerste lid, zijn informatief. De RMC is tenminste samengesteld uit: Het 210 deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

  ISTORIA FOTOGRAFIEI PDF

Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de nodige aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen. De gemeente in kwestie brengt binnen de termijn, opgelegd door gemeenteddcreet Vlaamse Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming van de gemesntedecreet, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse 20010 daarvan gemeentedecreef de hoogte.

Het richtinggevende deel van een gemeentelijk mobiliteitsplan is richtinggevend voor de gemeente en de eronder ressorterende diensten en agentschappen. De Vlaamse Regering besluit tot het opmaken van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en treft daartoe de nodige maatregelen. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de inhoud, de vorm en de procedure van de sneltoets.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud, de methodologie, de procedure voor de opmaak, de evaluatie, de herziening en de bekendmaking van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan. De samenstelling van de RMC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren. In voorkomend geval besluiten de colleges van burgemeester en schepenen van aangrenzende gemeenten tot het opmaken van een intergemeentelijk mobiliteitsplan. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de procedure, de vorm en de termijn waarbinnen de kwaliteitsadviseur zijn advies uitbrengt.