BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiƫle regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiƫle regels Wft) and.

Author: Zubar Vijar
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 13 August 2009
Pages: 120
PDF File Size: 18.72 Mb
ePub File Size: 20.21 Mb
ISBN: 116-7-51258-607-5
Downloads: 29695
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mejin

Wel komt staking zonder afkoop voor.

Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars onafhankelijk van de richtlijn vast te stellen. De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. Bernd Schlenther Senior Manager: Wassenaar, 27 oktober Willem-Alexander.

Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Solvency II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd.

Consultation on controlled remuneration policy – Lexology

Deze verzekeraars hebben regela bijvoorbeeld meer tijd om die risicomitigerende maatregelen te nemen die passen in het nieuwe toezichtkader. Onderzocht is hoe de berekening van de risicomarge volgens de richtlijnmethodiek voor natura-uitvaartverzekeraars in de praktijk zou uitvallen, en in hoeverre dit aanleiding geeft een aangepaste berekeningsmethodiek voor te schrijven.

Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Artikel I, onderdeel D. A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: Natura-uitvaartverzekeraars ervaren in de praktijk een lager verval.

  ELECTRONIC PROJECTS FOR BEGINNERS BY A.K.MAINI PDF

The Dutch financial institutions were urged to comply with the Revels.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. De verlengde overgangstermijn stelt hen bovendien in staat hun solvabiliteit voor zover nodig tijdig in overeenstemming te brengen met de nieuwe eisen.

Consultation on the Decree implementing PSD2 | Financial services: Regulation tomorrow

Het wijst er wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen. Gezien het voorgaande kan het massaal-vervalscenario voor deze verzekeraars op een lager niveau worden gesteld: De berekeningen op zich veranderen niet voor de hier bedoelde verzekeraars, maar zij mogen bijvoorbeeld andere percentages gebruiken.

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren. Het onderhavige besluit strekt tot aanpassing van de regels voor het berekenen van de solvabiliteitspositie van verzekeraars met beperkte risico-omvang en de daarbij van toepassing zijnde overgangstermijnen.

Consultation on controlled remuneration policy

Netherlands May 3 Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

De beide natura-uitvaartverzekeraars nesluit op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen. Login Register Follow on Twitter Search.

Het streven blijft overigens gericht op het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten die met die rapportages samenhangen. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

  BALYOZ IDDIANAMESI TAM METIN PDF

Artikel I, onderdeel A.

Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar besluitt Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast. De invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte risico-omvang waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar krijgen om te voldoen aan de SKV.

De andere natura-uitvaartverzekeraar pleit voor een grotere verlaging van het massale vervalrisico en rwgels het kapitaalkostenpercentage, en voor een grotere verlenging van de overgangstermijn.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. De maatregelen in dit besluit zorgen er in voldoende mate voor dat de berekening van de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars beter aansluit op de aard en omvang van deze verzekeraars.

Inhoudsopgave

Gelet op de artikelen 3: In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars. De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. Artikel I, onderdeel B.

Voorts wordt voor deze verzekeraars rekening gehouden met de afwijkende cijfers voor verval afkoopschok en worden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang de overgangstermijnen aangepast.